Zmluvné podmienky

Obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov

  • predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu kluckybotko.sk
  • kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
  • tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu
  • objednávka – kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode.

3. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru. Storno objednávky realizujete mailom na mailovú adresu info@kluckybotko.sk

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 15-ich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

UPOZORNENIE : V zmysle obchodných podmienok a podľa § 614 ako aj § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, Občianskeho zákonníka je kupujúci povinný prevziať vec /dobierku/ pri dodaní v čo najkratšom čase. Škodu vzniknutú neprebratím zásielky budeme v súlade s legislatívou Slovenskej republiky vymáhať súdnou cestou a následne prostredníctvom exekútora. 

Všetky potrebné informácie nájdete v Reklamačnom poriadku.

5. Dodacie podmienky

Slovensko

Objednávky zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty. Cena za poštovné a balné do 15 kg  je 5,5 Eur. Ak objednaný tovar presahuje 15 kg poštovné a balné sa vypočítava individuálne na základe váhy a objemu.

Predávajúci

Miroslav Botko - KBK

08212 Nemcovce 29

 

IČO: 31 292 186

DIČ: 1020740798

IČ DPH: SK1020740798

Som platca DPH

Kontakty

Konktaktná osoba : Eva Botková

Email: botkova.eva@gmail.com ,info@kluckybotko.sk

Tel.č.: 0917648217

1.Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom systému internetového obchodu www.kluckybotko.sk a bližšie upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami a potvrdzuje, že je s týmito obchodnými podmienkami oboznámený.

2. Vymedzenie pojmov

1.Kupujúcim - sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku po vlastnej autorizácii. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.

2. Predávajúcim - sa rozumie

Miroslav Botko – KBK, 08221 Nemcovce 29,

IČO: 31 292 186

DIČ: 1020740798

IČ DPH: SK1020740798

Som platca DPH

3. Objednávkou - sa rozumie vyplnený a odoslaný objednávkový formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho obsahujúci uvedené informácie. Za platnú sa považuje i telefonická objednávka, ktorá bude potvrdená na e-mailovú adresu kupujúceho najneskôr do 24. hod. Objednávkou sa tiež rozumie sms (krátka textová správa) odoslaná na telefónne číslo predávajúceho, ktorá musí obsahovať vyššie uvedené informácie.

4. Kúpnou zmluvou -  sa rozumie zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim (e-mailom alebo telefonicky).

5. Tovarom - sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu kluckybotko.sk. Ceny tovarov uvedené na stránkach internetového obchodu sú uvedené s DPH.

 

3.Objednávanie tovaru a služieb

 

Všetky objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu kluckybotkot.sk považované za záväzné.

Tovar je možné  objednať  jednoduchým  kliknutím na ikonku „ košik“, ktorá je umiestnená vedľa každého druhu tovaru. Po stlačení tlačidla „do košíka“ sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Systém umožňuje prezrieť si vybraný tovar, zmeniť počet kusov vybraného tovaru, vymazať ho z košíka, popr. vymazať celý obsah košíka. Tovar si viete z našej ponuky vyberať preklikaním podľa kategórií, alebo ak viete čo hľadáte, je možné použiť vyhľadávanie na hlavnej strane eshopu.

Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, poštovú adresu, telefónne číslo, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady. Kupujúci sa zaväzuje v objednávke uvádzať pravdivé a úplné údaje. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Nesplnenie si záväzkov vyplývajúcich z objednávky najneskôr do 30 dní od vystavenia objednávky sa považuje sa porušenie týchto obchodných podmienok. Po záväznom potvrdení objednávky dostane kupujúci spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú uviedol

4.Zrušenie / storno objednávky

Zo strany kupujúceho :

Záväzné objednávky je možné stornovať do 24 hodín od momentu ukončenia objednávky formou :

 

- telefonicky na číslach: 0917648217

- e-mailom na adresu  info@kluckybotko.sk

 

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar predávajúcemu do 7 PRACOVNÝCH DNÍ odo dňa prevzatia tovaru (§ 12 ods. 1 zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov). Predávajúci vráti kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo jej časť  a to najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet uvedený kupujúcim.

 

NÁKLADY NA VRÁTENIE TOVARU ZNÁŠA KUPUJÚCI !!!!!!!!!!!!!!!!!

TOVAR KUPUJÚCI ZASIELA DOPORUČENE na adresu predavajúceho, NIE DOBIERKOU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Zároveň kupujúci v lehote 7 PRACOVNÝCH DNÍ odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má chyby, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Tovar je potrebné doručiť predávajúcemu spolu s príslušenstvom (vrátane návodu príp. záručného listu) KÓPIOU FAKTÚRY a krátkou žiadosťou, vyjadrujúcou zámer kupujúceho vrátiť tovar. V žiadosti uveďte aj číslo bankového účtu.

 

 

Doručovacia adresa pre vrátenie tovaru:

Eva Botková

Vranovská 32

08006 Prešov- Nižná Šebastova 

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a predávajúcemu doručí tovar nepoužitý, nepoškodený a v originálnom obale, predávajúci vráti kupujúcemu celú kúpnu cenu zaplatenú za tovar.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a predávajúcemu doručí tovar v inom ako v pôvodnom neporušenom stave a obale (napr. zbavený pôvodného obalu, použitý, nekompletný, poškodený alebo znečistený), predávajúci vráti kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar zníženú o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu alebo o hodnotou jeho opotrebenia (v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka).

 

 

Zo strany predávajúceho :

Predávajúci má právo zrušiť záväznú objednávku, ak cena tovaru nebola uhradená riadne a včas pri platbe bankovým prevodom. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, že kupujúci uviedol v objednávke nesprávne údaje (napr. nie je ho možné skontaktovať) alebo v prípade, že tovar nie je možné dodať z dôvodu ukončenej výroby alebo distribúcie alebo sa podstatne zmenila jeho cena – v tomto prípade bude predávajúci okamžite kontaktovať kupujúceho a navrhne ďalší postup. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode predávajúceho a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

5. Výmena tovaru 

Postup pri výmene tovaru:

1, Kupujúci musí výmenu tovaru predávajúcemu oznámiť vopred,ešte pred zaslaním tovaru na adresu predávajúceho

 

2, Náklady súvisiace s výmenou tovaru hradí kupujúci

 

3  Vrátený tovar musí byť nepoužitý,čistý,nepoškodený,v pôvodnom obale a kompletný.

 

4, Vymieňaný tovar zasiela kupujúci na adresu predávajúceho DOPORUČENE  nie dobierkou .

 

5, Kupujúci je povinný zvoliť pri preprave taký obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu tovaru, ak vyššie uvedené podmienky nebude považovať za splnené a tovar bude následne odoslaný späť na adresu kupujúceho.

6. Ceny a platobné podmienky

 

Pre kupujúceho vždy platí cena aktuálna v čase záväzného objednania tovaru a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny produktu v budúcnosti. Predávajúci je platca DPH. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

V našom elektronickom obchode je v súčasnosti možné platiť dvoma spôsobmi. 

  1. Dobierkou 
  2. Vopred prevodom na účet

                                                   

Úhrada na dobierku:

Tovar bude zaslaný na dobierku, ktorú zákazník uhradí pri preberaní tovaru na pošte alebo kuriérovi.

 Úhrada vopred na bankový účet:

Tovar je možné uhradiť vopred na náš bankový účet . Platba musí byť zrealizovaná najneskôr do 10 dní. Neuhradením kúpnej ceny do uvedenej lehoty bude objednávka stornovaná. Pri platbe vopred prevodom na účet Vám bude balík zaslaný, až keď bude suma za tovar uhradená a pripísaná na náš účet.

Banka:     Tatra banka, a.s.
                Bankový účet:2929849467/1100

                Variabilný symbol: číslo Vašej objednávky
                Konštantný symbol: 0008

 

POZOR !!!  Ak si vyberiete tento spôsob platby(platba vopred na účet) POČKAJTE S PREVODOM NA NÁS, POKIAĽ VÁS NEBUDEME KONTAKTOVAŤ a potvrdíme, že Vami objednaný tovar Vám vieme v krátkej dobe dodať.

7.Dodacie podmienky

Dodanie tovaru sa realizuje vždy v čo najkratšom možnom termíne, podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho:

 

TOVAR SKLADOM - expedícia obvykle do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky

TOVAR NA OBJEDNÁVKU - expedícia do 15 pracovných dní od potvrdenia objednávky

 

V prípade predpokladaného prekročenia tejto lehoty bude zákazník o tejto skutočnosti informovaný, pričom má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo dohodnúť sa s predávajúcim na náhradnom plnení.

Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru a za dodanie správneho tovaru.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednávky zavinené prepravcom, za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. V prípade reklamácie treba ihneď kontaktovať prevádzkovateľa.

8.Záručné podmienky a reklamácie

Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru kupujúcemu. Na tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru kupujúcemu.

Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa doručenia zásielky kupujúcemu.

Ak kupujúci pri preberaní tovaru od pošta alebo kuriéra zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený,nie je povinný tovar prevziať. Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodenému obalu prevziať, je povinný toto prevzatie potvrdiť pracovníkovi pošty alebo kuriérovi až po skontrolovaní tovaru.

Zákazník si uplatňuje reklamačné konanie v sídle predávajúceho. Ak chcete tovar reklamovať, vopred nás informujte telefonicky alebo e-mailom na info@kluckybotko.sk

Tovar doručte na vlastné náklady na adresu: Eva Botková,Vranovská 32,Prešov-Nižná Šebastova. Zásielku odporúčame poistiť pre prípad straty alebo poškodenia. K zásielke je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu (kópiu faktúry), ktorý sme poslali s tovarom. Bez dokladu o kúpe nie je možné zahájiť reklamačné konanie. Po prijatí tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

Kupujúci je povinný predložiť tovar na reklamáciu KOMPLETNÝ A ČISTÝ. V opačnom prípade má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť. Predávajúci má povinnosť posúdiť oprávnenosť a riešiť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30 dní od dátumu prevzatia tovaru na reklamáciu.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.05.2013

Potrebujete poradiť?

tel.č. +421(0)917648217info@kluckybotko.sk

Poštovné

Tovar zasielame Slovenskou poštou.

Cena poštovného je podľa taríf Slovenskej pošty