OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Bezpečnosť poskytnutých informácií je pre predávajúceho prvoradá, a preto všetky dáta poskytnuté kupujúcim budú použité výlučne na účely uskutočneného predaja produktov .

 

Informácie o spracovaní osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie zmluvy internetovým obchodníkom alebo na prevedenie opatrení prijatých pred uzavrením zmluvy internetovým obchodníkom

  1. Totožnosť a kontaktné údaje správcu
    1. Správcom Vašich osobných údajov je Miroslav Botko-KBK ,08212 Nemcovce 29, identifikačné číslo: 31 292 186, zapísaná v OŽP-Z/2010/03710-3 OŽP PREŠOV,Čislo zápisu 707-7335(ďalej iba „správca“).
    2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Vranovská 32,  08006 Prešov, adresa elektronickej pošty botkova.eva@gmail.com, telefón 0917648217
    3. Správca vymenoval sprostredkovateľa pre ochranu osobných údajov Eva Botková email:botkova.eva@gmail.com, telefón :0917648217

    2. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

             1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie

                 Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov

                  a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

    3. Účel spracovania osobných údajov

            1. Vaše osobné údaje spracuvávame za účelom vytvorenia predzmluvných vzťahov,za účelom vytvorenia objednávky,vystavenia faktúry a doručenia

               tovaru a splnenia si daňových povinnosti voči štátu.

            2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniU v zmysle čl. 22 nariadenia.  

 

    4.Doba uloženia osobných údajov

            1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je neobmedzená,pokiaľ z Vašej strany nepožiadate o ich vymazanie.

    5.Ďalší príjemcovia osobných údajov

            1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na

                základe kúpnej zmluvy,učtovnícka firma.Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo

                medzinárodnej organizácie.

    6.Práva subjektu údajov

            1. Za podmienok stanovených v nariadení  máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo

               vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo

               na prenosnosť Vašich osobných údajov.                                                                                                                                                                       

            2. Mlčanlivosť (§ 79 ZoOOÚ)-Naša spoločnosť je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po

                ukončení spracúvania osobných údajov.Naša spoločnosť je tiež povinná zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby, ktoré prídu do    

                styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Povinnosť mlčanlivosti podľa prvej vety musí trvať aj po skončení pracovného

                pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu tejto fyzickej osoby.

            3. Ak máte problém alebo sťažnosť v súvislosti s tým, ako spracovávame vaše osobné údaje, kontaktujte nás. V prípade, že sa nám nepodarí problém

                vyriešiť, obráťte sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

            4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkom na uzavretie a plnenie objednávky,zmluvy

                a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.     

 

              

 

 

Pravidlá nakladania s osobnými údajmi

1. INFORMÁCIE O Miroslav Botko-KBK

1.1. Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi Miroslav Botko-KBK ,08212 Nemcovce 29, identifikačné číslo: 31 292 186, zapísaná v OŽP-Z/2010/03710-3 OŽP PREŠOV,Čislo zápisu 707 (ďalej len „Miroslav Botko-KBK“)

upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.kluckybotko.sk  a www.stolarbotko.sk (dálej len „webové stránky“), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len "užívateľ") a zákazníkov, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).

1.2. Miroslav Botko-KBK pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

1.3. Miroslav Botko-KBK vymenoval sprostredkovateľa pre ochranu osobných údajov, ktorým je: Eva Botková, botkova.eva@gmail.com,0917648217

2. AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVÁME?

    1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. Spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami dobrovoľne poskytnete pri registrácii na www.kluckybotko.sk   a www.stolarbotko.sk alebo pri vytvorení Vašej objednávky.

    2. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje. Ak budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje, napríklad inu doručovaciu adresu alebo poznámku o možných časoch doručenia.

    3. Údaje z Facebooku.Ak pre registráciu využijete sociálnu sieť Facebook, umožníte nám tiež prístup k Vášmu verejnému profilu, dátumu narodenia, údajom o aktuálnom mieste pobytu a emailovej adrese. Súčasťou Vášho verejného profilu na Facebooku je Vaše meno a priezvisko, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa vášho nastavenia.

   

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúce Ochranu osobných údajov.

 

Týmto čestne prehlasujem,že som si vyššie uvedené podmienky ochrany osobných údajov prečítal/a vrátane všetkých detailných informácí,porozumel/a som im a bez výhrad s nimi súhlasím.

 

 

Potvrdením dobrovoľného súhlasu potrebnej k zrealizovaniu objednávky a zakliknutím políčka SÚHLASÍM , kupujúci  súhlasí so spracovaním osobných údajov. Bez zakliknutia polička SÚHLASÍM a bez odoslania formulára o súhlase na našu adresu ,nemôže byť Vaša objednávka vybavená !!

 

 

Platné od 25.5.2018

Názov formulára

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV